ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ เคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) ประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,18:00  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางราศนิตย์ หงษ์คำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,10:54  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561,22:09  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,14:13  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,13:45  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,13:44  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรษา ภานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,13:44  อ่าน 1231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล โยคานุกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:26  อ่าน 919 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนรากานต์ โนนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,16:05  อ่าน 1271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ หงษ์คำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2559,14:48  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..