ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางกลอยใจ ศรีชนะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,15:36  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรษา ภานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,09:32  อ่าน 2457 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียล คอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางอรษา ภานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,09:30  อ่าน 2306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธีรเดช อนันตชัยกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,13:31  อ่าน 2306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นายธีรเดช อนันตชัยกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,13:30  อ่าน 2394 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการคลองเมืองสวยด้วยมือเรา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร วงศ์คง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,07:48  อ่าน 2250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร วงศ์คง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,07:47  อ่าน 1867 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ประเมธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,21:46  อ่าน 3391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ประเมธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,21:45  อ่าน 3168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ เคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) ประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,18:00  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..