ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการคลองเมืองสวยด้วยมือเรา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร วงศ์คง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,07:48  อ่าน 2113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร วงศ์คง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,07:47  อ่าน 1733 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TAI เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ประเมธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,21:46  อ่าน 3268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ประเมธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,21:45  อ่าน 3037 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ เคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) ประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,18:00  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางราศนิตย์ หงษ์คำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,10:54  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรษา ภานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,13:44  อ่าน 1396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน (ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล โยคานุกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:26  อ่าน 1029 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชุดที่1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนรากานต์ โนนกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,16:05  อ่าน 1369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ประเมธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2559,14:48  อ่าน 695 ครั้ง
รายละเอียด..