กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณงค์รัก แก้วเชียงหวาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอังสุมาลย์ สำรวมรัมย์
ครูชำนาญการ