กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผุสดี โสรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณอร พรมด่าน
ครู คศ.1