กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีรเดช อนันตชัยกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ หงษ์คำ
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณี เกศคำขวา
ครู คศ.2