กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวญานกร ด้ายไธสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ หงษ์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทินรัตน์ ผ่องพูน
ครู