กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกลอยใจ หนไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพุทธิพงศ์ นิตย์ด่านกลาง