กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธัชเวชช์ แสงสว่าง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเต็มศิริ กิติเวทยานุสรณ์
ครู

นายชวลิต วงศ์ก่อ
ครู