กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชัย เพียรการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธัชเวชช์ แสงสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวเต็มศิริ กิติเวทยานุสรณ์
ครูผู้ช่วย