กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางราศนิตย์ หงษ์คำ
ครู คศ.2

นางสิริกร แสงสว่าง
ครู คศ.1

นางสาววรรณศิริ โสมกูล
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย ศรีสุนนท์
ครููปฏิบัติการสอน