กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรรณภา ปัญญาสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนรากานต์ โนนกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ ประเมธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 095-6092154
อีเมล์ : poodra1821@hotmail.co.th

นายกฤษดา กันรัมย์
ครู