กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณภา ปัญญาสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนรากานต์ โนนกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ หงษ์คำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางประทุมทิพย์ จ้อยหนองบัว
ครู คศ.1