กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรษา ภานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0956122120

นายณัฐวุฒิ ทิศกระโทก
ครู คศ.3