กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีรเดช อนันตชัยกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6879421
อีเมล์ : kmpcom1234@gmail.com
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ศศ.ม. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2558 รศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ตุลาคม 2552-ปัจจุบัน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล