คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5694615
อีเมล์ : naruemonvitaya@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2545 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30 มีนาคม 2558-ปัจจุบัน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
18 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2 หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน
3 ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
4 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา