ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธาดา ตามเมืองปัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร วงศ์คง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิถุนายน 2552