ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
รร.คลองเมืองพิทยาคม
ยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2560

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 59 43 102
ม.2 48 34 82
ม.3 44 36 80
รวม 151 113 264
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 32 27 59
ม.5 24 37 61
ม.6 29 49 78
รวม 85 113 198
รวมทั้งสิ้น 236 226 462


Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.5 KB