พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

4. พัฒนาคนด้วยเทคโนโลยี

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และดำรงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. สถานศึกษามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกคนเข้าถึงได้

5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ