วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี 2563 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

น้อมนำวิถีชุมชน พัฒนาคนด้วยเทคโนโลยี บริหารมีประสิทธิภาพ”