ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230 โทรศัพท์ 044-249150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 50 ไร่ มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารสำนักงาน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ไม่ติดกับชุมชนหมู่บ้านใด ๆ แต่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางตำบลคลองเมือง มีโรงเรียนในเขตพื้นทีบริการเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลคลองเมือง 6 โรงเรียน และในตำบล ศรีละกอ จำนวน 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนดงพลอง
  2. โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
  3. โรงเรียนไทรทอง
  4. โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  5. โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  6. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
  7. โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
  8. โรงเรียนหนองบัวขาว 
​            และมีสถานที่ราชการอื่น ๆ อาทิเช่น สถานีอนามัยดงพลอง ป้อมยามตำบลคลองเมือง และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง​ 
       สภาพชุมชนในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น ภาษาที่ใช้พูดเป็นภาษาถิ่น ส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสาน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง และทำไรข้าวโพด พื้นที่ทำกินของประชาชนเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ
      สภาพสังคมผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนจักราชวิทยา
ปีการศึกษา 2534 อาศัยเรียนที่ศาลาวัดบ้านดงพลอง และโรงเรียนบ้านดงพลอง และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2534
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมย้ายไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา